លីងភ្ជាប់ទៅកាន់​ 188asia.com

188BET លីងជំនួស 1 188BET លីងជំនួស 2

ធនាគារក្នុងស្រុក

របៀបដាក់ប្រាក់តាមរយះធនាគារក្នុងស្រុក

ជំហានទី1: ចូលទៅកាន់គណនីសមាជិក

ជំហានទី2:

 1. ជ្រើសរើសយក ធនាគារ
 2. ចុចរូបសញ្ញា ធនាគារផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក
 3. ចុចជ្រើសរើស ធនាគារតាមអិនធើណេត

      ​​​         

ជំហានទី3:

 1. ជ្រើសរើសធនាគារ និងបញ្ចូលលេខគណនីធនាគារ រួចចុចប៊ូតុងរក្សាទុក
 2. ពិនិត្យឈ្មោះ និងលេខគណនីធនាគារឡើងវិញ រួចចុចប៊ូតុងបញ្ជាក់
 3. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវដាក់ រួចចុចប៊ូតុងយល់ព្រម

*លោកអ្នកអាចដាក់ប្រាក់ចាប់ពី $10 រហូតដល់ $3,000 ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ

                

ជំហានទី4:

 1. បន្ទាប់មកធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីធនាគាររបស់លោកអ្នក ទៅកាន់លេខគណនីធនាគារ188BET ដែលលោកអ្នកបានឃើញរួចចុចប៊ូតុងបញ្ចូលប្រតិបត្តិការណ៍លម្អិត
 2. បញ្ចូលរូប Screenshot ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់របស់អ្នក រួចចុចដាក់ស្នើ

       

របៀបដកប្រាក់តាមរយះធនាគារក្នុងស្រុក

 1. ធនាគារ
 2. ចុចយក ការដកប្រាក់
 3. ជ្រើសរើស ធនាគារផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក
 4. ចុចលើលេខគណនីធនាគារ
 5. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវដក រួចចុចប៊ូតុងដាក់ស្នើ

*លោកអ្នកអាចដកប្រាក់ចាប់ពី $25 រហូតដល់ $3,000 ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ

                   ​

                  

#188BET #188BETCambodia #gameonline